top of page

SELECT AWARDS

 • SANGEETHA PRACHARYA AWARD, Shanmukhananda Sabha, Mumbai - 2022

 • SANGEETHA KALARATHNA, Bangalore Gayana Samaja - 2019

 • KARNATAKA KALASHREE, Govt. of Karnataka

 • TAANA GAANA PRAVEENA, Carnatica & Parthasarathy Swamy Sabha - 2022

 • NAADA NIDHI, Avadhoota Datta Peetha, Mysore - 2022

 • SANGEETHA VEDANTA DHUREENA, Sri Rama Lalitha Kala Mandira - 2021

 • SANGEETHA SARASWATI - Bhakti Bharathi Pratishthaana

 • ASTHANA VIDUSHI, ISKCON, Bangalore

 • ASTHANA VIDUSHI, Avani Shankar Mutt, Bangalore

 • JNANASAMUDRA, Mudra, Chennai

 • KALABHUSHANA – Thyagaraja Gana Sabha, Bangalore

 • GAANAVARIDHI – M A Narasimhachar Foundation, Bangalore

 • GANACHATURDANDI – State level conference, Shimoga

 • GANAKALASHREE, Karnataka Ganakala Parishat

 • ANANYA PURASKARA, Ananya GML Cultural academy

 • GANAVISHARADE , Aryabhata Cultural Association

 • NADAJYOTI PURASKARA, Shimoga

 • GANA SWARA SHASTRA PRAVEENE – Sri Valmiki Gamaka Patashala, Mysore

 • KARNATAKA SANGEETHA KALARATNA – Kannada Abhimanigala Balaga, Bangalore

 • SANGEETHA SAHITYA VINODINI, Sankethi Sangeetha Sabha, Mattur-Hosahalli

 • ROTARY INNER WHEEL – KALASHA Award

 • ARYABHATA, Aryabhata Foundation, Bangalore

 • GAANAHAMSA - Naadahamsa Academy of Music, Bangalore

 • VIDYAARNAVA – Gokulam School of Music, Bangalore

 • NATYAVEDA, Mallige Kannada Sangha, USA

 • Lifetime Achivement Awards, Samparpanam, Bangalore - 2022

bottom of page