• SANGEETHA KALARATHNA, Bangalore Gayana Samaja

 • KARNATAKA KALASHREE, Govt. of Karnataka

 • MUSICOLOGIST AWARD, Madras Music Academy, Chennai

 • ASTHANA VIDUSHI, ISKCON, Bangalore

 • ASTHANA VIDUSHI Avani Shankar Mutt, Bangalore

 • JNANASAMUDRA, Mudra, Chennai

 • KALABHUSHANA – Thyagaraja Gana Sabha, Bangalore

 • GAANAVARIDHI – M A Narasimhachar Foundation, Bangalore

 • GANACHATURDANDI – State level conference, Shimoga

 • GANAKALASHREE, Karnataka Ganakala Parishat

 • ANANYA PURASKARA from Ananya GML Cultural academy

 • GANAVISHARADE  from Aryabhata Cultural Association

 • NADAJYOTI PURASKARA, Shimoga

 • GANA SWARA SHASTRA PRAVEENE – Sri Valmiki Gamaka Patashala, Mysore

 • KARNATAKA SANGEETHA KALARATNA – Kannada Abhimanigala Balaga, Bangalore

 • SANGEETHA SAHITYA VINODINI, Sankethi Sangeetha Sabha, Mattur-Hosahalli

 • ROTARY INNER WHEEL – KALASHA Award

 • ARYABHATA, Aryabhata Foundation, Bangalore

 • SANGEETHA SARASWATI - Bhakti Bharathi Pratishthaana, Bangalore

 • GAANAHAMSA - Naadahamsa Academy of Music, Bangalore

 • VIDYAARNAVA – Gokulam School of Music, Bangalore

 • NATYAVEDA, Mallige Kannada Samgha, USA

SELECT AWARDS